O škole Fotoalbum Školské dokumenty Žiaci Učitelia Jedálny lístok Kalendár šk. podujatí Kontakt
Navigácia

PARÍŽ A DISNEYLAND

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Erika Vrzalová Viac ako peniaze 25 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Jana Slávková Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 31
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Daniela Vrtochová Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14 183
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy 25
Vladimíra Adamusová Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11 27
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Kreslenie v grafickom programe RNA (Revelation Natural ART) 6
Mgr. Zuzana Dunajčíková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 47
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Eva Janegová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14 74
Podpora kritického myslenia 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Základná obsluha počítača 8
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Andrea Kasardová Informačno - komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme 15 15
Mgr. Peter Magula Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 54
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Mgr. Anna Machajdíková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 164
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní II. 12
Mgr. Dana Miklánková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 58
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Oľga Mikušková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14 24
Tvorba úloh z matematiky 10
Bc.Sylvia Ozimá Aktivizujúce metódy vo výchove 24 24


© aScAgenda 2016.0.951 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.11.2015